UCHWAŁY  
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO
MUKS „PRAGA WARSZAWA”
PODJĘTE W DNIU 24 MARCA 2006 ROKU

 

UCHWAŁA w sprawie zatwierdzenia regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków MUKS „Praga Warszawa” zatwierdza regulamin obrad Walnego Zebrania Członków.

 

UCHWAŁA w sprawie zmian Statutu MUKS „Praga Warszawa”

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków MUKS „Praga Warszawa” zatwierdza następujące zmiany w Statucie.

 1. W § 12 ust. 3 skreśla się słowo „prezesa” zastępując go słowem „zarządu”.
 2. W § 15 ust. 3 skreśla się słowa „instancji podejmującej decyzję”.
 3. W § 16 ust. 1 lit. d skreśla się cały zapis o treści „d. sąd koleżeński”, a w ust. 3 skreśla się słowo „cztery” zastępując go słowem „dwa”.
 4. W § 18 skreśla się słowo „cztery” zastępując go słowem „dwa”.
 5. W § 17 ust. 1 skreśla się „1/3” zastępując zapisem „2/5”
 6. W § 19 ust. 4 skreśla się słowa „oraz sądu koleżeńskiego”
 7. W § 23 ust. 1 skreśla się cyfrę „4” zastępując ją cyframi „3-5”, oraz w ust. 2 lit. b skreśla się słowo „wiceprezes” zastępując je słowami „dwóch wiceprezesów”, w tym samym ustępie lit. c skreśla się słowo „skarbnik” zastępując je słowami „ dwóch członków zarządu”, a zapis pod lit. d skreśla się w całości.
 8. § 27 skreśla się w całości.
 9. Kolejne paragrafy zmieniają swoją numerację z 28 na 27, z 29 na 28, z 30 na 29, z 31 na 30, z 32 na 31, z 33 na 32, z 34 na 33, z 35 na 34, z 35 na 35.
 10. W § 30 (wg nowej numeracji) ust. 1 skreśla się słowo „Klub” zastępując je słowami „zarząd Klubu”, w ust. 2 skreśla się słowa „sąd koleżeński” zastępując je słowami „zarząd Klubu”, ustępy 3 i 4 skreśla się w całości.
 11. W § 32 (wg nowej numeracji) zamiast kropki stawia się przecinek a po nim dopisuje się słowa „w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów”.
 12. W§ 34 (wg nowej numeracji) skreśla się słowa „lub rozwiązania się klubu”.

UCHWAŁA w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków MUKS „Praga Warszawa” zatwierdza regulamin Zarządu.

 

UCHWAŁA w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków MUKS „Praga Warszawa” zatwierdza regulamin Komisji Rewizyjnej.

 

UCHWAŁA w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od nieszczęśliwych

wypadków wszystkich zawodniczek, trenerów i działaczy.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków MUKS „Praga Warszawa” zobowiązuje nowo wybrany Zarząd Klubu do bezzwłocznego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń losowych w czasie treningów, wyjazdów klubowych, obozów i innych zorganizowanych zajęć klubu wszystkie zawodniczki, trenerów i działaczy Klubu. Jednocześnie zobowiązujemy Zarząd Klubu do pobrania składki na to ubezpieczenie od Członków Stowarzyszenia. Ostateczny termin wykonania niniejszej uchwały Walne Zebranie Członków określa na koniec miesiąca kwietnia 2006 roku.

 

UCHWAŁA w sprawie wysokości obowiązkowej składki członkowskiej

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków MUKS „Praga Warszawa” ustala wysokość składki członkowskiej:

ð      dla I-szo ligowej drużyny piłkarek (tylko dziewczęta powołane przez trenera) w wysokości 10 zł. kwartalnie.

ð      dla wszystkich pozostałych piłkarek w wysokości 25 zł. miesięcznie.

ð      dla działaczy i trenerów w wysokości 10 zł. miesięcznie.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2006 roku i obowiązuje do chwili ustalenia nowej składki przez Walne Zebranie. Za realizację tej uchwały odpowiedzialnego członka Zarządu wyznaczy Zarząd Klubu.

 

UCHWAŁA w sprawie abolicji dla nie płacących  składek członkowskich

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze MUKS „Praga Warszawa” udziela abolicji wszystkim zawodniczkom I-szej drużyny, trenerom i działaczom nie płacącym składek członkowskich. Skorzystać z tej decyzji mogą tylko te osoby, które do dnia 30 kwietnia 2006 roku wpłacą do kasy klubu jednorazową kwotę w wysokości 10 zł i na bieżąco będą regulować składki członkowskie w obowiązujących wysokościach. Po tym terminie niniejsza uchwała traci moc.

 

UCHWAŁA w sprawie powołania Koła Przyjaciół MUKS „Praga Warszawa”

Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze MUKS „Praga Warszawa” zobowiązuje Zarząd Klubu do powołania Koła Przyjaciół MUKS „Praga Warszawa”. Koło winno działać przy Zarządzie, być jego ciałem doradczym. Głównym celem Koła Przyjaciół jest pomoc klubowi, pozyskiwania nowych zwolenników dla działalności Klubu, pomoc w  pozyskiwaniu sponsorów. Szczegółowy regulamin działania Koła i jego władze zatwierdza Zarząd Klubu.

 

UCHWAŁA w sprawie zmiany siedziby Klubu 

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków MUKS „Praga Warszawa” zobowiązuje Zarząd Klubu do bezzwłocznego podjęcia starań dotyczących znalezienia właściwego miejsca na siedzibę Klubu. Apelujemy, aby w tych działaniach Zarząd kierował się sprawami związanymi z kosztami utrzymania nowej siedziby i pewności jej lokalizacji, na co najmniej dwa lata.

  

                SEKRETARZ WZC                                               PRZEWODNICZĄCY WZC

                  Kinga Świderska                                                      Waldemar Domański
 

 

 

 

Copyright © 2007  MUKS "Praga Warszawa"

strona istnieje od 01.07.2007 r

stronę odwiedziło 965597 osób