S  T  A  T  U  T
Międzyszkolnego Uczniowskiego  Klubu  Sportowego
,,Praga  Warszawa”

(tekst jednolity, po zmianach dokonanych przez Walne Zebranie Członków w dniu 24 marca 2006 roku i zmianach dokonanych przez organ nadzorujący w dniu 20 kwietnia 2006 roku)

 

ROZDZIAŁ  I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§  1

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Praga Warszawa" zwany dalej Klubem, jest Stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków sportu,  działającym na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§  2

1.Terenem działania Klubu jest obszar województwa mazowieckiego z siedzibą władz w Warszawie.

2.Klub jest organizacją sportowo-wychowawczą i opiera swą działalności na systemie wartości przyjętym i akceptowanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

§  3

Klub jest stowarzyszeniem wpisanym do ewidencji i posiada osobowość prawną.

§  4

Klub może tworzyć sekcje sportowe i rekreacyjne w zależności od zapotrzebowania społecznego na terenie swego działania.

§  5

W ramach swej działalności Klub współpracuje z innymi klubami.

§  6

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji służących podnoszeniu sprawności psychofizycznej, współpracy,  przyjaźni i wychowania dla pokoju.

§  7

1.Klub może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne, oraz używać druków firmowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.Władze klubu używają pieczęci z pełna nazwą klubu.

§ 8

Klub opiera swą działalność głównie na pracy społecznej członków i sympatyków, może też zatrudniać osoby niezbędne dla realizacji  celów statutowych. Zatrudnieni mogą być również członkowie zarządu.

 

ROZDZIAŁ  II

CELE  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA

§  9

Celem klubu jest:

1. Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację i sport w oparciu o zasady etyki katolickiej.

2. Stwarzanie warunków do rozwoju wszystkim członkom dla osiągnięcia celów Klubu.

3. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków Klubu.

4. Eksponowanie w działalności sportowo - wychowawczej zasady fair play.

5. Współpraca i kontakty z organizacjami sportowymi i oświatowo - wychowawczymi.

6. Udział członków w międzynarodowej i krajowej wymianie sportowej oraz w krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych.

7. Przygotowanie członków Klubu do udziału w różnego rodzaju zawodach.

8. Prowadzenia działań na rzecz upowszechniania rekreacji i sportu zwłaszcza dzieci i młodzieży.

§  10

Klub realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności na polu sportowym oraz podejmowanie różnych inicjatyw, a w szczególności przez:

1.Opracowanie wieloletnich i jednorocznych programów działalności.

2.Realizowanie przyjętych zadań przez organa Klubu.

3.Organizowanie szkolenia i doskonalenia kadry wychowawczo - instruktorskiej i pozyskiwanie działaczy sportowych.

4.Prowadzenie działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ  III

CZŁONKOWIE  KLUBU,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

§  11

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Klubu dzielą się na:

a. Zwyczajnych

b. Uczestników

c. Honorowych

d. Wspierających

§  l2

1. Członkami  Zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy oraz cudzoziemcy  zamieszkali tak w kraju, jak i za granica, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej  deklaracji.

2. Członkami Uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele polscy bądź obywatele innych państw mieszkający aktualnie w Polsce - za zgodą rodziców lub opiekunów - na podstawie pisemnej deklaracji,  przyjęci w trybie określonym w ust. 1.

3. Członkami Honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa, zasłużone dla rozwoju sportu w Polsce i na świecie. Godność członka Honorowego na wniosek Zarządu Klubu nadaje coroczne Walne Zgromadzenie Klubu.

4. Członkami Wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające cele Klubu, przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§  l3

1.Członkowie Zwyczajni Klubu maja prawo głosu stanowiącego oraz:

a. wybierać i być wybierani do władz Klubu.

b. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez zarząd Klubu.

c. korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu w sposób i w zakresie określonym odpowiednimi regulaminami.

d. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju Klubu.

e. nosić odznakę Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.

2.Członkowie Uczestnicy maja wszystkie prawa członków Zwyczajnych z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

3.Członkowie Honorowi maja wszystkie prawa członków Zwyczajnych z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt. a

4.Członkowie Wspierający mają prawo:

a. zgłaszać postulaty dotyczące działalności Klubu, rozwoju rekreacji i sportu oraz sposobu wykorzystania i wsparcia dla Klubu.

b. brać udział w imprezach Klubu na zasadach określonych w regulaminie danej imprezy.

c. korzystać z obiektów i urządzeń sportowych na zasadach określonych przez Zarząd.

d. uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem doradczym.

§  14

1. Członkowie Zwyczajni i Uczestnicy są zobowiązani do:

a. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu, podnoszenia swojego poziomu oraz  poziomu organizacyjnego i  rekreacyjno-sportowego oraz prestiżu społecznego klubu.

b. przestrzegania postanowień statutu i regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie.

c. ochrony dobrego imienia, zachowywania nienagannej postawy moralnej i obywatelskiej, przestrzegania zasady fair play w sporcie i poza nim.

d. czynnego uczestniczenia w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu.

e. opłacania ustalonych składek członkowskich.

2.Członkowie Honorowi są zobowiązani do przestrzegania Statutu i regulaminów Klubu oraz zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.

3.Członkowie Wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do realizacji celów statutowych Klubu

§  15

1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

a. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu

b. skreślenia uchwalą Zarządu Klubu z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek przez okres 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do uregulowania  należności.

c. rozwiązania się Klubu

d. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu

e. wykluczenia przez Zarząd Klubu w wyniku stwierdzenia zaprzestania działalności lub stwierdzenia działalności niezgodnej z celami Klubu.

2. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

3. Zawieszenie członka polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i szkoleniowych Klubu. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

 

ROZDZIAŁ  IV

WŁADZE  KLUBU

§  l6

1.Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie

b) Zarząd Klubu

c) Komisja Rewizyjna

2.Do władz Klubu mogą być wybierani jedynie członkowie Zwyczajni Klubu z zachowaniem postanowień § 13 ust. 2 Statutu.

3.Kadencja władz Klubu trwa dwa lata.

4.Uchwały władz podejmowane są głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od  woli większości.

§  17

Zarząd Klubu ma prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 2/5 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru, a członkowie dokooptowani nie mogą także obejmować funkcji prezesa Klubu.

W razie ustąpienia prezesa Klubu,  zarząd wybiera jego następcę ze swego

grona do końca danej kadencji.

§  18

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie zwołane przez Zarząd, co roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§  l9

1.  Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.Uchwalanie generalnych kierunków działania Klubu.

2.Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności    

   ustępujących władz Klubu.

3.Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji   Rewizyjnej.

4.Wybór Prezesa Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

5.Nadawanie godności Członka Honorowego Klubu.

6.Uchwalenie wysokości składki członkowskiej.

7.Podejmowanie uchwał o zmianie statutu, rozwiązaniu Klubu i uszczupleniu majątku.

8.Rozpatrywanie odwołań w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członka Klubu.

2. 0 ile postanowienia Statutu nie stanowią. inaczej uchwały Walnego Zebrania zapadają w I terminie zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ członków uprawionych do głosowania, zaś w II terminie bez względu na ilość obecnych członków o ile termin ten został podany w zawiadomieniu.

§  20

W  Walnym  Zebraniu  Klubu  udział  biorą:

Z głosem decydującym: członkowie Zwyczajni Klubu i uprawnieni Członkowie Uczestnicy.

Z głosem doradczym: członkowie Honorowi i Wspierający i zaproszeni goście

§  21

0 terminie obrad, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Klubu, Zarząd Klubu  zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania

§  22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane:

     a.   z inicjatywy Zarządu Klubu

     b.   na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu

     c.   na wniosek, co najmniej 1/3 łącznej liczby członków Klubu

     d.   na wniosek organu ewidencyjnego

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez zarząd w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. W  Nadzwyczajnym  Walnym  Zebraniu  biorą udział  osoby wymienione  w  §  20 pkt. 1  i  2.

§  23

1. Zarząd Klubu składa się z  3 – 5  członków.

2. W skład Zarządu wchodzą:

a. prezes

b. dwóch wiceprezesów

c. skarbnik

d. członek Zarządu

§  24

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

a. Reprezentowanie Klubu oraz działanie w jego imieniu.

b. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

c. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

d. Uchwalanie kalendarza sportowego, planów działania i planów finansowych Klubu.

e. Ocena działalności gospodarczej Klubu.

f.  Reprezentowanie Klubu w krajowych federacjach sportu i innych organizacjach krajowych.

g. Powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie sekcji oraz komisji problemowych, i uchwalanie ich regulaminów. Przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie i zawieszanie Członków i rozstrzyganie sporów w Klubie.

2.Wewnętrzny podział kompetencji prezesa i pozostałych członków Zarządu Klubu oraz   innych władz Klubu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§  25

 1.Posiedzenia Zarządu powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na 2  miesiące.

 2.Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej trzech członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§  26

1.Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie i składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2.Komisja Rewizyjna przeprowadza w miarę potrzeby lub przynajmniej dwa razy w roku kontrole całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działania. Uchwały komisji zapadają w pełnym składzie.

3.Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.

4.Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Klubu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

5.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji bierze udział w posiedzeniu Zarządu Klubu z głosem doradczym.

6.W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków z pośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

ROZDZIAŁ  V

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 27

Klub ma prawo nagradzania i wyróżniania członków Klubu za osiągnięcia w realizacji jego zadań oraz prawo nagradzania i wyróżniania osób i instytucji zasłużonych dla Klubu zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.

§ 28

Klub może występować o nadanie odznaczeń działaczom i zawodnikom Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ  VI

KARY

§ 29

1.Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów, zarządzeń władz Klubu, naruszenie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę Klubu, Zarząd Klubu ma prawo nakładać kary na członków Klubu.

2.Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatruje zarząd Klubu i może wymierzać następujące kary:

a)  upomnienie

b)  naganę

c)  zawieszenie w prawach członkowskich

d)  zakaz pełnienia funkcji we władzach Klubu na czas określony

e)  wykluczenie z Klubu

3.Od nałożonej kary Członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały o ukaraniu.

 

ROZDZIAŁ  VII

MAJĄTEK  I  FUNDUSZE  KLUBU

§ 30

 1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Na fundusze składają. się:

                a.  wpływy z imprez zorganizowanych przez Klub.

                b.  dotacje państwowe, kościelne, samorządowe i inne.

                 c.  składki członków Klubu.

                d.  darowizny krajowe i zagraniczne.

                e.  inne wpływy uzyskane z działalności statutowej.

                f.  wpływy z działalności gospodarczej.

§ 31

Do ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

§ 32

Zakres i zasady działalności finansowej Klubu określają, przepisy powszechnie obowiązujące.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANY  STATUTU  I  ROZWIĄZANIE  SIĘ  KLUBU

§ 33

Uchwałę w sprawie zmiany statutu  podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 34

1.Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

2.W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną, która po zakończeniu działalności występuje z wnioskiem do organu ewidencyjnego o wykreślenie Klubu z ewidencji.

 


 

 

 

 

Copyright © 2007  MUKS "Praga Warszawa"

strona istnieje od 01.07.2007 r

stronę odwiedziło 965579 osób