Regulamin Zarządu
MUKS „Praga Warszawa”

 

Na podstawie § 24 Statutu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Praga Warszawa” postanawia się, co następuje:

§ 1

Zarząd jest organem władzy Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Praga Warszawa”

§ 2

W skład zarządu wchodzą Prezes, dwaj Wiceprezesi i dwaj członkowie.

§ 3

Do kompetencji zarządu należy:

1.Reprezentowanie Klubu oraz działanie w jego imieniu.

2.Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

3.Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi

 przepisami. Pozyskiwanie sponsorów i innych środków finansowych dla

 Klubu.

4.Uchwalanie kalendarza sportowego, planów działania i planów

finansowych Klubu.

5.Ocena działalności gospodarczej Klubu.

6.Reprezentowanie Klubu w krajowych federacjach sportu i innych

organizacjach krajowych.

7.Powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie sekcji oraz komisji

problemowych, działających na podstawie regulaminów uchwalanych

przez Walne Zebranie członków.

8.Zwoływanie Walnych Zebrań.

9.Organizowanie szkolenia i doskonalenia kadry wychowawczo –

instruktorskiej i pozyskiwanie działaczy sportowych.

10.Wnioskowanie o uchwalanie przez Walne Zebranie wysokości składki

członkowskiej.

11.Interpretacja Statutu MUKS „Praga Warszawa”.

12.Podejmowanie decyzji i uchwał w innych sprawach z wyjątkiem

zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania członków, czy komisji

rewizyjnej.

§ 4

W razie rezygnacji z funkcji Prezesa zarządu w czasie trwania kadencji, zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa zarządu wyłonionego spośród wybranych członków zarządu, który pełni tę funkcję do czasu zwołania Walnego Zebrania członków.

§ 5

Pomiędzy posiedzeniami zarządu jego uprawnienia wykonuje Prezes zarządu.

§ 6

Podczas nieobecności Prezesa zarządu jego uprawnienia wykonuje Wiceprezes.

§ 7

W przypadku naruszenia przez członków MUKS „Praga Warszawa” Statutu, postanowień regulaminów, przepisów, uchwał lub decyzji władz MUKS „Praga Warszawa”, lub członkowie, którzy nie biorą czynnego udziału w zajęciach, treningach, zebraniach władz (3 nieobecności nieusprawiedliwione) przysługuje zależnie od okoliczności prawo:

1.Zwrócenia uwagi na uchybienia i żądanie ich usunięcia lub naprawy.

2.Udzielenia upomnienia

3.Udzielenia nagany.

4.Zawieszenia w prawach członkowskich.

5.Zakaz pełnienia funkcji we władzach Klubu na czas określony.

6.Wykluczenia z Klubu.

§ 8

Posiedzenia zarządu odbywają się w ustalonych terminach, co najmniej raz na dwa miesiące

§ 9

Uchwały zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków zarządu. Przy równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego, który prowadzi w tym czasie posiedzenie zarządu. Wykluczenie z klubu podejmowane jest kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Każdy Członek zarządu ma prawo zgłosić zdanie odrębne tzw. „wotum separatum”.

§ 10

Zarząd ma prawo dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce ustępujących lub odwołanych w czasie kadencji. Liczba nowych, dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków zarządu pochodzących z wyborów.

§ 11

Od wszystkich decyzji zarządu Klubu przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania członków.

§ l2

W posiedzeniach Zarządu Klubu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym:

1.Przewodniczący komisji rewizyjnej, bądź inny - wyznaczony przez niego

- członek.

2.Trenerzy.

3.Osoby zaproszone przez zarząd Klubu

§ l3

Wszystkie posiedzenia Zarządu Klubu są protokołowane.

§ 14

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków MUKS „Praga Warszawa” w dniu 24 marca 2006 roku.

 
 

 

 

 

Copyright © 2007  MUKS "Praga Warszawa"

strona istnieje od 01.07.2007 r

stronę odwiedziło 965577 osób