Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków
MUKS „Praga Warszawa"

§ 1.

1.        Walne Zebranie jest najwyższą władzą Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Praga Warszawa"

2.        Walne Zebranie zwołuje zarząd i zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia

3.        Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania ustala zarząd Klubu.

§ 2.

Obrady Walnego Zebrania prowadzi przewodniczący, który wybierany jest spośród członków zaproponowanych z sali w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Do czasu wyboru Przewodniczącego obrady prowadzi Prezes zarządu lub inny z członków zarządu.

§ 3.

1.        Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza wybór Komisji Mandatowo-skrutacyjnej w liczbie 3 osób dokonany spośród członków Walnego Zebrania z nieograniczonej liczby w głosowaniu jawnym.

2.        W skład Komisji Mandatowo-skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie

Zarządu.

3.        Przewodniczący Walnego Zebrania poddaje pod głosowanie jawne potrzebę wyboru Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków i o ile zapadnie uchwała o wyborze takich Komisji, zarządza ich wybór wg zasad przewidzianych w pkt 1 niniejszego paragrafu.

4.        Walne Zebranie może dokonać wyboru Komisji dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisję Walne Zebranie określa cel, zasady i tryb ich działania.

5.        Komisie sporządzają protokoły ze swoich czynności. Jeżeli w trakcie obrad głosowano wielokrotnie to jeden protokół może obejmować wszystkie głosowania, które odbyły się w trakcie obrad.

§ 4.

1.        W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział wszyscy:

a - członkowie Zwyczajni

b - członkowie Uczestnicy

c - członkowie Honorowi

d - członkowie Wspierający

e - osoby zaproszone przez zarząd Klubu.

2.        Osoby wymienione w pkt. 1 lit. a  potwierdzają swoją obecność podpisując listę obecności.

3.        Każdy z członków ma prawo do jednego głosu. Głos stanowiący mają osoby wymienione w pkt. 1  lit. a,  głos doradczy osoby wymienione w pkt. 1 lit b, c, d, e.

§ 5.

Protokół z Walnego Zebrania sporządza Sekretarz i podpisuje go wraz z Przewodniczący Walnego Zebrania. Protokół stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania i powinien zawierać:

1/ datę

2/ porządek obrad.

3/ skład komisji.

4/ krótki opis przebiegu dyskusji.

5/ wyniki głosowań,

6/ liczbę i treść podjętych uchwał.

7/ załączoną listę obecności.

8/ materiały z prac Komisji Mandatowo-skrutacyjnej.

9/ materiały z prac innych powołanych Komisji

§ 6.

Do obowiązków Komisji Mandatowo-skrutacyjnej należy:

1/ wybór Przewodniczącego Komisji.

2/ zebrania głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie oddanych głosów.

3/ sporządzenie protokołu z wyboru, ogłoszenie wyników i

    stwierdzenie prawomocności wyboru władz.

§7.

Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy:

1/ wybór przewodniczącego Komisji

2/ przygotowanie w oparciu o zgłoszone wnioski i przebieg dyskusji   

    projektów Uchwał Walnego Zebrania

§ 8.

1.  Obrady Walnego Zebrania prowadzi Przewodniczący Zebrania czuwając nad realizacją porządku obrad, udzielając i odbierając głos Członkom Zebrania.

2.  Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza kolejnością jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego, lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.

3.  Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.

4.    Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

a/ przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin.

b/ przejście do porządku dziennego

c/ głosowanie bez dyskusji.

d/ ograniczenie czasu wystąpień mówców.

e/ stwierdzenie kworum.

f/ przeliczanie głosów

5.  O wniosku formalnym Walne Zebrania rozstrzyga większością głosów obecnych członków w głosowaniu jawnym.

§ 9.

1.        Prawo zgłaszania kandydatów do władz Klubu i organów Walnego Zebrania mają osoby wymienione w par. 4 ust 1 lit a, (po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata, a jeżeli takowy jest nieobecny po przedłożeniu jego pisemnej zgody).

2.        Osoba zgłaszająca swojego kandydata może dla poparcia swojego wniosku wygłosić rekomendacje.

3         Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania zgłaszają się kolejno do głosu u Przewodniczącego Zebrania.

§ 10.

1. Wybory Prezesa zarządu i Przewodniczącego komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.

2. Wybory Członków zarządu i członków komisji rewizyjnej odbywają się jawnie na poszczególnych kandydatów zgłoszonych z sali.

3. Jeżeli żaden z kandydatów na członka zarządu i członka komisji rewizyjnej nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

4. Zarząd i komisja rewizyjna, mają obowiązek ukonstytuowania się w ciągu 7 dni od wyboru.

§11.

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 12.

1.        Wniesione pod obrady Walnego Zebrania sprawozdania, plany pracy,

       regulaminy i budżet rozpatrywane są w trybie określonym w §11.

2.        Komisja rewizyjna po sprawdzeniu wykonania określonego planu pracy  

       Zarządu, budżetu i uchwał Walnych Zgromadzeń, przedstawia Walnemu   

       Zgromadzeniu sprawozdanie i wniosek o udzielenie lub nie udzielenie  

       absolutorium zarządowi.

3.        Walne Zebranie po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej  

        udziela lub nie udziela absolutorium zarządowi Klubu.

§ 13.

W trybie przewidzianym dla uchwal Walne Zebranie może podejmować oświadczenia lub apele - zawierające stanowisko Walnego Zebrania w określonej sprawie.

§ 14.

Głosowanie jawne odbywa się w ten sposób, że Przewodniczący przedstawia kandydaturę lub treść uchwały i wzywa do głosowania. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki "za", "przeciw" lub "wstrzymania się od głosu" Wszystkie głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się" zlicza Komisja Mandatowo-skrutacyjna.

§ 15.

Głosowanie tajne odbywa się poprzez rozdanie obecnym opieczętowanych pieczęcią Klubu kart do głosowania, na których wyszczególnione są dane personalne kandydatów. Głosowanie odbywa się przez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos i wrzuceniu karty do głosowania do urny. Po głosowaniu Komisja Mandatowo-skrutacyjna otwiera urnę i przelicza głosy, a następnie sporządza protokół z czynności i przedstawia go zebranym jako wynik wyborów.

 
 

 

 

 

Copyright © 2007  MUKS "Praga Warszawa"

strona istnieje od 01.07.2007 r

stronę odwiedziło 965601 osób