Regulamin Komisji Rewizyjnej
MUKS „Praga Warszawa”

 

Komisja rewizyjna działa zgodnie ze Statutem

§ 1

Do zadań komisji rewizyjnej należy:

1)   Kontrola działalności merytorycznej Klubu.

    2) Kontrola działalności finansowo - gospodarczej Klubu.

    3) Występowanie z wnioskami skierowanymi do zarządu Klubu w celu    usunięcia powstałych usterek i nieprawidłowości.

4) Żądanie ustnych lub pisemnych wyjaśnień i uzasadnień decyzji podejmowanych przez zarząd Klubu.

5) Ocena działalności zarządu Klubu i wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi na Walnym Zgromadzeniu Klubu.

6) Występowanie z obligatoryjnym dla zarządu wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klubu.

§ 2

Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo korzystać ze wszystkich źródeł informacji pozwalających na rzetelną ocenę działalności Klubu, jego władz i administracji.

§ 3

Komisja rewizyjna swoje wnioski dotyczące oceny działalności Klubu skierowane do Walnego Zgromadzenia lub zarządu Klubu przedstawia w formie pisemnej.

§ 4

Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

§ 5

Członek komisji rewizyjnej nie może pełnić żadnej innej funkcji we władzach Klubu. W razie podjęcia się innej funkcji we władzach Klubu jego członkostwo w komisji rewizyjnej ustaje.

§ 6

W razie rezygnacji lub ustania członkostwa w komisji rewizyjnej jednego z jej członków, komisja rewizyjna ma prawo dokooptować do swojego składu 1 spośród członków Klubu.

§ 7

Komisja rewizyjna jest ciałem kolegialnym i jej uchwały oraz wnioski są ustalane na zasadzie głosowania. Decyduje zwykła większość głosów. W razie równej ilości głosów sprzecznych decyduje głos przewodniczącego komisji rewizyjnej. Posiedzenia są protokołowane.

§ 8

Członek komisji rewizyjnej, który nie zgadza się z większością głosujących, może zgłosić zdanie odrębne, uzasadniając je w formie pisemnej. Zdanie odrębne zostaje dołączone do protokołu głosowania.

§ 9

Członkowie komisji rewizyjnej w ramach swoich zadań, wyznaczonych stosownymi zapisami w Statucie Klubu, są niezależni w swoich działaniach. W szczególności Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą, podlegać żadnym negatywnym sankcjom ze strony Władz i członków Klubu, jeśli by te sankcje utrudniały wypełnianie czynności prowadzących do realizacji statutowych zadań komisji rewizyjnej.

§ 10

Komisja Rewizyjna rozlicza się ze swojej działalności jedynie przed Walnym Zgromadzeniem Klubu.

§ 11

Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się zgodnie z harmonogramem jej prac. O terminie zebrania powiadamia członków Komisji jej przewodniczący, co najmniej na tydzień przed planowaną datą posiedzenia.

§ 12

Przewodniczący, lub wyznaczeni przez niego członkowie Komisji Rewizyjnej maj prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§ 13

Komisja Rewizyjna, poza nadzorem bieżącym, przynajmniej dwa razy w roku przeprowadza szczegółową kontrolę dokumentów finansowych oraz z działalności merytorycznej Klubu.

§ 14

W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli nieprawidłowości lub usterek Komisja ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu Klubu oraz wymagać ustalania terminów i sposobów dla ich usunięcia.

§ 15

Komisja Rewizyjna przyjmuje skargi i uwagi wskazujące na naruszenie prawa w działalności klubowej. Są one następnie przedstawiane (z zachowaniem dyskrecji, jeśli takie jest życzenie wnoszącego uwagi) odpowiednim władzom Klubu z prośbą o wyjaśnienie i - w razie konieczności - o podjęcie skutecznych środków w celu eliminacji nieprawidłowości i naprawy zaistniałych szkód.

§ 16

Komisja Rewizyjna kontroluje wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia Klubu, uchwał Zarządu Klubu, postanowień Statutu oraz przestrzeganie obowiązujących Klub przepisów prawa.

§ 17

Komisja Rewizyjna ma prawo powiadomić odpowiednie władze sprawujące nadzór nad Klubem o występujących w Klubie rażących nieprawidłowościach.

§ 18

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze MUKS „Praga Warszawa” w dniu 24 marca 2006 roku.

 
 

 

 

 

Copyright © 2007  MUKS "Praga Warszawa"

strona istnieje od 01.07.2007 r

stronę odwiedziło 965600 osób