UWAGA:

Uchwały zaznaczono czerwoną czcionką.

 

Warszawa 22 kwietnia 2008  r.

 

Protokół - Sprawozdanie z Walnego Zebrania
Sprawozdawczo - Wyborczego Członków
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Praga Warszawa”

Walne Zebranie odbyło się dnia 22 kwietnia 2008 roku w Warszawie w kawiarence Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 w II terminie. Zebranych przywitał Prezes ustępującego Zarządu Klubu Grzegorz Świderski i zaproponował na Przewodniczącego Zebrania Waldemara Domańskiego (Wiceprezes Zarządu), który wraził zgodę i na funkcję Sekretarza Zebrania Kingę Świderską (zawodniczka i trenerka U-10 i U-11), która wyraziła zgodę i jednogłośnie zostali wybrani na te funkcje.

Na wniosek Przewodniczącego Zebrania została wybrana jednogłośnie Komisja skrutacyjno- mandatowa Zebrania w składzie: Przewodnicząca – Katarzyna Domańska (kierownik I-szo ligowej drużyny), członkowie – Beata Gos i Martyna Rozparzyńska (zawodniczki).

Ogłoszono przerwę, w czasie, której Komisja skrutacyjno – mandatowa ustaliła kworum Zebrania. Po przerwie Komisja skrutacyjno – mandatowa ogłasza wyniki swych prac i informuje, że Walne Zebranie w II terminie jest prawomocne,  gdyż na 67 osób uprawnionych, na sali znajduje się 31 osób (załącznik nr 1 – protokół komisji skrutacyjno - mandatowej oraz załącznik nr 2 – lista uprawnionych z podpisami -  w załączeniu).

Przewodniczący Zebrania przedstawił projekt programu zebrania, który został przyjęty jednogłośnie (załącznik nr 3 – program Zebrania).

Na wniosek Przewodniczącego, Walne Zebranie Członków przyjęło jednogłośnie, na podstawie obowiązującego Regulaminu Walnego Zebrania, że wszystkie głosowania odbywać się będą jawnie.

Następnie zabrał głos ustępujący Prezes Zarządu Grzegorz Świderski i przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Klubu (załącznik nr 4 – Sprawozdanie Zarządu Klubu). Wiceprezes Zarządu Marek Anglart w uzupełnieniu przedstawił sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie Zarządu uzupełnili również trenerzy drużyn przedstawiając osiągnięcia i plany na przyszłość – trener I-szej drużyny Grzegorz Machnacki, trener drużyn do lat 16 Marek Anglart i trener najmłodszej drużyny do lat 11 Maciej Anglart. Prezes Zarządu Klubu postawił wniosek o przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu.

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Misewicz przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji (załącznik nr 5 – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej). W sprawozdaniu tym Przewodnicząca postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Klubu oraz wniosek o zatwierdzenie przez Walne Zebranie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

W czasie przeznaczonym na dyskusję wystąpił ustępujący Wiceprezes Zarządu Waldemar Domański, który wyraził niezadowolenie ze współpracy Zarządu Klubu z Komisją Rewizyjną od momentu wyłonienia jej nowego składu w obecnej kadencji. Innych głosów nie było.

Następnie Przewodniczący Zebrania przedstawił projekt uchwały dotyczący składek członkowskich i zaproponował ich podwyższenie o 5 zł miesięcznie do 30 zł. począwszy od 01.07.2008 r. dla wszystkich zawodniczek niebędących w składzie I-szo ligowej drużyny. Bożena Kałużyńska (sekretarz Komisji Rewizyjnej) zgłosiła wniosek, aby składka ta wynosiła miesięcznie minimum 35 zł., a Andrzej Kownacki (opiekun ustawowy) zgłosił propozycję, aby wysokość tej składki ustalić w następujący sposób: do końca br. – 30 zł., a od 2009 r. – 35 zł. Wobec trzech propozycji podwyższenia wysokości składek, Przewodniczący poddał pod głosowanie te propozycje. W wyniku tego głosowania propozycje Waldemara Domańskiego otrzymała 7 głosów, propozycja Bożeny Kałużyńskiej 18 głosów, a propozycja Andrzeja Kownackiego 6 głosów. W głosowaniu brało udział 31 uprawnionych. W związku z powyższym WZC podjęło decyzję o podwyższeniu składki członkowskiej do 35 zł. miesięcznie od 01.07.2008 r. dla wszystkich zawodniczek, które nie są w składzie I-szo ligowej drużyny. Wysokość pozostałych składek pozostaje bez zmian.

Na wniosek ustępującego Zarządu Klubu i wniosek Przewodniczącej ustępującej Komisji Rewizyjnej, złożone w sprawozdaniach, a dotyczący przyjęcia tych sprawozdań, Przewodniczący Zebrania postawił go pod głosowanie. Wyniki głosowania: głosujących 31 osób uprawnionych – za przyjęciem sprawozdania głosowało 30 osób, nie było przeciwnych głosów a jedna wstrzymał się od głosu. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Zebrania na wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu postawił go pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 31 osób uprawnionych, za przyjęciem wniosku głosowało 30 osób, przeciwnych głosów nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Wobec takich wyników głosowania Przewodniczący Zebrania ogłosił, że Zarząd Klubu uzyskał absolutorium za okres ostatniej kadencji.

Następnym punktem Walnego zebrania były wybory Prezesa Zarządu Klubu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu Klubu i członków Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Zebrania otworzył listę kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu Klubu: Bożena Kałużyńska (dotychczasowa sekretarz Komisji Rewizyjnej) zgłosiła kandydaturę Grzegorza Świderskiego dotychczasowego Prezesa Zarządu. Grzegorz Świderski wyraził zgodę na kandydowanie i został wpisany na listę. Maciej Anglart (trener U-11) zgłosiła kandydaturę Marka Anglarta dotychczasowego Wiceprezes Zarządu, który nie wyraził zgody na kandydowanie. Grzegorz Machnacki dotychczasowy członek Zarządu zgłosił kandydaturę Waldemara Domańskiego dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu, który nie wyraził zgody na kandydowanie. Innych zgłoszeń nie było, wobec tego Przewodniczący Zebrania przedstawił kandydaturę Grzegorza Świderskiego pod głosowanie. Wyniki głosowania: głosowało 31 osób uprawnionych, za było 26 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 5 osób (zał. nr 6 – protokół wyboru Prezesa Zarządu). Prezesem Zarządu Klubu został wybrany Grzegorz Świderski.

Przewodniczący Zebrania otworzył listę kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Marek Anglart zgłosiła kandydaturę Bożeny Kałużyńskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Maciej Anglart zgłosiła kandydaturę Beaty Dymitrowicz, która odmówiła kandydowania. Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie kandydaturę Bożeny Kałużyńskiej na funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Wyniki głosowania: w głosowaniu brało udział 31 osób uprawnionych, za wyborem głosowało 23 osoby, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymujących się było 8 głosów (zał. nr 7 – protokół wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej). Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana Bożena Kałużyńska.

Przewodniczący Zebrania otworzył listę kandydatów na funkcję członków Zarządu Klubu MUKS „Praga Warszawa”: Grzegorz Świderski zgłosił kandydaturę Marka Anglarta, który wyraził zgodę na kandydowanie. Martyna Rozparzyńska (zawodniczka) zgłosiła kandydaturę Grzegorza Machnackiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Klaudia Bardyguła (opiekun ustawowy) zgłasza kandydaturę Andrzeja Kownackiego (opiekun ustawowy), który wyraża zgodę. Marek Anglart zgłasza kandydaturę Wioletty Łowickiej (opiekun ustawowy), która wyraża zgodę. Joanna Polowczyk (zawodniczka) zgłasza kandydaturę Pawła Duliasza (II-gi trener pierwszej drużyny), który odmawia kandydowania. Waldemar Domański zgłasza kandydaturę Heleny Zduńczyk (opiekun ustawowy), która odmawia kandydowania.  Przewodniczący Zebrania, wobec braku dalszych zgłoszeń, stawia wniosek formalny o zamknięcie listy zgłoszeń na członków Zarządu Klubu i odbycie głosowania blokiem na wszystkich czterech zgłoszonych kandydatów.

Wniosek formalny o przedstawionej powyżej treści Przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący ogłasza wybory członków Zarządu Klubu. Wyniki wyborów: głosowało 31 osób uprawnionych, za kandydatami oddano 23 głosy, przeciwko 0 głosów, wstrzymało się 8 osób (zał. nr 8 – protokół wyboru Członków Zarządu). Marek Anglart, Grzegorz Machnacki, Andrzej Kownacki i Wioletta Łowicka zostali wybrani członkami Zarządu Klubu MUKS „Praga Warszawa” na III kadencję.

Przewodniczący zebrania otworzył listę zgłoszeń na członków Komisji Rewizyjnej. Marek Anglart zgłosił kandydaturę Małgorzaty Misewicz (dotychczasowa Przewodnicząca KR), która nie wyraziła zgody. Maciej Anglart zgłosiła kandydaturę Beaty Dymitrowicz (opiekun ustawowy), która wyraziła zgodę na kandydowanie. Beata Dymitrowicz zgłosiła kandydaturę Małgorzaty Michowskiej (opiekun ustawowy), która wyraziła zgodę. Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Zebrania zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy i głosowanie blokiem. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący ogłasza wybory członków Komisji Rewizyjnej. Wyniki wyborów: głosowało 30 osób uprawnionych, za kandydatami oddano 25 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymało się 5 osób (zał. nr 9 – protokół wyboru Członków Komisji Rewizyjnej). Beata Dymitrowicz i Małgorzata Michowska zostały wybrane członkami Komisji Rewizyjnej MUKS „Praga Warszawa” na III kadencję. 

Przewodniczący Zebrania ogłosił możliwość zgłaszania się do dyskusji. Chętnych nie było.

W imieniu Zarządu za wybór i zaufanie podziękował nowy Prezes Grzegorz Świderski i w imieniu Komisji Rewizyjnej jej Przewodnicząca Bożena Kałużyńska, a po tych wystąpieniach Przewodniczący Zebrania zamknął obrady, dziękując za umożliwienie sprawnego poprowadzenia obrad oraz za konstruktywną dyskusję.

 

Copyright © 2007  MUKS "Praga Warszawa"

strona istnieje od 01.07.2007 r

stronę odwiedziło 965595 osób